Other Our Services

Payment

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินและแจ้งชำระเงินได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ

1. ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
กรุงเทพ บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2 ออมทรัพย์
กรุงไทย บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด เซ็นทรัล ลาดพร้าว ออมทรัพย์
กสิกรไทย บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด เซ็นทรัล ลาดพร้าว ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด ประชานิเวศน์ 1 ออมทรัพย์

2. ชำระโดยเช็คสั่งจ่าย "บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด" โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ดังนี้

ติดต่อทางโทรศัพท์ : 02-832-3222 สนทนา 30 คู่สาย

ติดต่อทางอีเมล์ : info@iGetWeb.com

กรณี หักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถหักได้ 3% โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ดังนี้

ติดต่อทางโทรศัพท์ : 02-832-3222 สนทนา 30 คู่สาย

ติดต่อทางอีเมล์ : info@iGetWeb.com

ขั้นตอนการแจ้งหลักฐาน พร้อมเอกสารการชำระค่าบริการ

1.หลักฐาน ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์

(1) บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน

(2) นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และหนังสือรับรอง

  • เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อม ลงชื่อ-นามสกุล (ตามเอกสารข้อ (1) หรือ (2))
  • ระบุ ชื่อ Domain name, ชื่อ Package, จำนวนเงินที่โอน, หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อ
  • ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมี)
  • ใบโอนเงิน หรือใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารกรณีชำระตัดระบบบัตรเครดิต
  • ส่ง Fax มาที่ 02-832-3221 หรือทางอีเมล์ info@iGetWeb.com

2. รอการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ และจะทำการ Activate ภายใน 24 ชม.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Email Hosting และบริการอื่น ๆ ได้ที่ info@igetweb.com หรือโทร. 02-832-3222 สนทนา 30 คู่สาย

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: outPut

Filename: assets/seo.php

Line Number: 31


SMS SMS Gateway SMS API